O nas

Z dniem 1 listopada 2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach został przekształcony w „Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000662126.
Wysokość kapitału zakładowego: 1 339 600 złotych.

Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz świadczenie usług dla jednostek organizacyjnych gminy, osób fizycznych i prawnych.
W szczególności zadania obejmują sprawy:

1/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
2/ kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
3/ odbioru odpadów,
4/ dróg, ulic, mostów, placów,
5/ utrzymania czystości i porządku oraz zieleni gminnej i zadrzewień.