Zieleń gminna

Działalność w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych
prowadzona jest na nieruchomościach stanowiących mienie komunalne.
Obsługa związana jest z utrzymaniem urządzeń i wyposażeniem terenów zieleni,
utrzymania czystości oraz z pielęgnacją zieleni i zadrzewień.